Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
Thông báo của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
Thông báo đại hội cổ đông Tracomeco năm 2020
Thông báo của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 và tờ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và các vấn đề khác....
Thông báo đại hội cổ đông Tracomeco năm 2020
Thông báo của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 và tờ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và các vấn đề khác....
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức Tracomeco 2019
Lưu ý các cổ đông về việc thay đổi địa chỉ nhận tạm ứng cổ tức Tracomeco năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc chi trả cổ tức Tracomeco năm 2018
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông (Tracomeco) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
Tài liệu báo cáo kiểm toán tài chính của công ty
Kính mời Quý cổ đông xem các tài liệu báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông.