Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017

Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco và Đầu tư dự án "CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG"

 


 

 

 

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

 

 

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2015.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 số : 03/2016/ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016, v/v tăng vốn điều lệ từ 51 tỷ lên 86 tỷ đồng.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco.

Nay do điều kiện khách quan, ngày 19/9/2017 HĐQT Công ty đã họp theo biên bản số 06/2017/BBHĐQT và thống nhất thông qua quyết định tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

 

A/ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ (đã được thông qua ngày 18/4/2013)

1/ Sửa đổi mục 1, điều 5, chương IV  

Vốn điều lệ của Công ty là 86.000.000.000 VNĐ (Tám mươi sáu tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.600.000 (Tám triệu sáu trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000đ

 

2/ Sửa đổi khoản O, mục 2, điều 14, chương VI

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

 

3/ Sửa đổi mục 1-2 , điều 18, chương VI

1.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33%  tổng số phiếu biểu quyết.

 

4/ Sửa đổi điều 20, chương VI

 

Điều 20. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

 

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

 

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

 

5/ Bỏ mục 8, điều 21, chương IV  

 

6/ Sửa đổi khoản f, mục 4, điều 25, chương VII  

 

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp;

 

 

B/ DỰ ÁN CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG

a/ Sự cần thiết đầu tư:

TRACOMECO trú đóng tại Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM là Công ty chuyên sản xuất lắp ráp Ô tô khách, ô tô tải và kinh doanh các lãnh vực khác bao gồm : dịch vụ cảng, kho bãi… Tuy nhiên ngày 27/01/2015 Ủy ban nhân dân Thành phố HCM  đã có công văn số 434/UBND-ĐTMT và Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 16486/BGTVT-KHĐT, v/v chỉ đạo di dời Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Giao thông (Tracomeco) ra khỏi địa điểm trú đóng;

Với chủ trương trên đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty và vấn đề cấp bách cũng như khó khăn hiện nay của đơn vị là lựa chọn được địa điểm tốt và kinh phí để di dời.

Từ lý do trên Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng dự án: “CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG” để trình cổ đông như sau:

 

b/ DỰ ÁN

I.TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

 

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM  

2. Mục tiêu đầu tư: xây dựng mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình sản xuất bao gồm: nhà xưởng sản xuất cơ khí giao thông, kho bãi container, kho ngoại quan và các công trình phụ trợ chức năng dịch vụ cảng theo quy hoạch được phê duyệt

 

3. Quy mô đầu tư:

- Diện tích đất sử dụng: Dự kiến 13,75ha

4. Vốn đầu tư của dự án 

4.1. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 879.558.750.000 đồng (Tám trăm bảy mươi chín tỷ năm trăm năm mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

4.2. Nguồn vốn:

- Vốn tự có: 20% từ quỹ Đầu tư phát triển

- Vốn vay: Vay ngân hàng 80% 

5. Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2020

 

Do diều kiện thời gian cũng như đây là cơ hội đối với Công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và Kính đề nghị Quí Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

                                                                                TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                     ĐÀO VIỆT PHƯƠNG

 

 

 


 Các tin khác