Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo về việc PHÂN PHỐI CỔ TỨC

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco thông báo về việc phân phối cổ tức 2016 - 2017.


 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO

-----o0o-----

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

 

          Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco

          Căn cứ vào quyết toán năm 2016 và quý III năm 2017

          Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 29 tháng 12 năm 2017

          Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tạm trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức như sau:

 

TẠM TRÍCH LẬP

          * Đợt 2 năm 2016:

          - Quỹ đầu tư phát triển: 5,000,000,000 đồng (Năm tỉ đồng)

          - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS: 936,000,000 đồng (Chín trăm ba mươi sáu triệu đồng)

          - Cổ tức: 12,900,000,000 đồng (Mười hai tỉ chín trăm triệu đồng)

         

          * Đợt 1 năm 2017:

          - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS: 600,000,000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)

          - Cổ tức: 12,900,000,000 đồng (Mười hai tỉ chín trăm triệu đồng)

 

PHÂN PHỐI CỔ TỨC

          * Dự kiến như sau:

          - Ứng cổ tức đợt 2 năm 2016: 15% cho 8,600,000 cổ phiếu

          - Ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 15% cho 8,600,000 cổ phiếu

          - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 20 tháng 01 năm 2018

          - Ngày nhận cổ tức là ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Trân trọng thông báo!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào Việt Phương

 

 

 Các tin khác