Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2017. Kế hoạch thực hiện năm 2018

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 - 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018