Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông (Tracomeco) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 

 

            Công ty CP Cơ khí - Xây dựng                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Giao Thông                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             -----*-----                                                                  ---------o0o---------

                                                                                                Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

Stt

Thời gian

Nội dung

1

8h00-8h30

Tiếp đón khách mời và các cổ đông

2

8h30-8h45

Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

3

8h45-8h55

Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện

4

8h55-9h05

Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội ; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

5

9h05-9h20

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019

6

9h20-9h30

Báo cáo của ban Kiểm soát v/v kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2018

7

9h30-9h40

Thông qua các vấn đề tại đại hội :

a.       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

b.       Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

c.       Danh sách Công ty Kiểm toán và mức chi phí

8

9h40-10h05

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ- Chương trình Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua quy chế bầu cử

9

10h05-10h10

Đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

10

10h10-10h20

Hướng dẫn bầu cử và đại hội tiến hành bỏ phiếu

11

10h20-10h40

Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)

12

10h40-10h50

Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

13

10h50-10h55

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát

14

10h55-11h00

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt nhận nhiệm vụ NK 2019 - 2024

15

11h00-11h10

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

16

11h10-11h15

Thông qua biên bản Đại hội

17

11h15

Tổng kết -Tuyên bố bế mạc Đại hội

 


 

 

 Công ty CP Cơ khí - Xây dựng                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Giao Thông                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             -----*-----                                                                  ---------o0o---------

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ø  Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ø  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông;

Ø  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Năm 2018, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo kết quả như sau:

I.             HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo đúng các chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

-          Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của Công ty.

-          Thẩm định Báo cáo Tài chính quý, năm.

-          Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.

-          Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

-          Xem xét các hệ thống văn bản pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2018, kiểm soát việc tuân thủ các qui định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

-          Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

II.          KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Tracomeco trong năm tài chính 2018 và thống nhất xác nhận cụ thể như sau:

-          Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018.

-          Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

-          Việc ghi chép mở sổ kế toán, lưu trữ chứng từ, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo qui định hiện hành.

-          Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

-          Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

Trên cơ sở đó, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty, số liệu cụ thể như sau:

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RÚT GỌN)

                                                                                                                        Đơn vị tính: VNĐ

TT

Chỉ tiêu

31/12/2018

31/12/2017

I

Tổng cộng tài sản

1.012.237.533.769

1.254.560.155.690

 1

Tài sản ngắn hạn

611.227.355.757

1.032.319.028.119

 2

Tài sản dài hạn

401.010.178.012

222.241.127.571

II

Tổng cộng nguồn vốn

1.012.237.533.769

1.254.560.155.690

1

Nợ ngắn hạn

444.848.085.591

767.339.275.693

2

Nợ dài hạn

128.349.980.469

81.349.464.448

3

Nguồn vốn chủ sở hữu

439.039.467.709

405.871.415.549

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

                                                                                                                        Đơn vị tính: VNĐ

TT

CHỈ TIÊU

    31/12/2018

    31/12/2017

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.008.820.239.528

1.128.861.894.318

2

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.005.911.148.619

1.122.961.894.318

3

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

69.207.913.701

58.323.320.029

4

Lợi nhuận khác

(16.544.721)

(1.529.560.668)

5

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

69.191.368.980

56.793.759.361

6

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

13.492.632.604

9.866.059.347

7

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(214.351.784)

403.322.400

8

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

55.913.052.160

46.524.377.614

9

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

6.455

5.231

 

Doanh thu thuần đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 10,4% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ, tăng 20% so với năm 2017; Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.455 đồng, tăng 23% so với năm 2017.

FTrong năm 2018, thị trường tiêu thụ và kinh doanh có nhiều biến động khá bất lợi nhưng về cơ bản hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty vẫn đang phát triển tương đối ổn định.

III.       ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

-          Công ty đã thực hiện tạm ứng và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

-          Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

-          Về hoạt động đầu tư, Ban kiểm soát vẫn theo dõi và giám sát tiến trình thực hiện của các dự án trong giai đoạn triển khai gồm:

·         Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – Xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạn  mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường cho các hộ còn lại, kinh phí 7 tỷ đồng.

·         Dự án “CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG” giai đoạn 1: Diện tích: 13,75 hecta tại Phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM; Giá trị đầu tư 879,558 tỷ. Công ty đã mua được 6,55 hecta; trị giá 379 tỷ đồng.

·         Tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất xe khách.

·         Hoàn thiện đưa vào khai thác Trạm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng tại Tracomeco.

-          Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV.       ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT:

-          HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

-          Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng với thẩm quyền và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Điều hành:

-          Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

-          Ban Điều hành đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định các mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo toàn và sử dụng có hiệu quả vốn của các cổ đông.

-           Công ty đã thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắp ráp ô tô khách, ô tô bus và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.

FTrong năm 2018, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

V.          KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty:

-          Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

-          Thẩm định báo cáo tình chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

-          Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt.

-          Thực hiện các công việc khác của BKS theo yêu cầu của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

-          Phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2019.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!                                                                 

Nơi nhận:                                                                                 TPHCM, ngày 05 tháng 4 năm 2019

- ĐHĐCĐ (để trình & b/c)                                                                   T.M BAN KIỂM SOÁT            - Lưu: BKS                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                            

 

 

 

                                                                       NGUYỄN TIẾN THÀNH


 

     CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  GIAO THÔNG                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  -----*-----                                                                                ---------o0o---------

                                                                                                  Tp. HCM, ngày 25  tháng 04  năm 2019

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

 

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

 

 

PHẦN I

KẾT QUẢ SXKD 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

 

I.          ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018 :

1.   Sản xuất kinh doanh:

-          Tổng doanh thu thực hiện : 1.005,911 tỷ đồng

Trong đó :

a/ Sản xuất 78 xe bao gồm các chủng loại như  Ô tô khách kiểu County 29, UN-UG, B60-DL06S - CNG/GL08K ,Global

b/ Khai thác dịch vụ

 

2.Hoạt động đầu tư 2018:

—  Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường cho các hộ còn lại  ; Kinh phí: 5 tỷ đồng  (trong đó chi 2 tỷ cho hộ Nguyễn Thượng Cầm 1,2 hecta và bổ sung cho 3 hộ dân do chênh lệch diện tích )

—  Gia hạn thay đổi lần thứ I Giấy chứng nhận đầu tư, từ 2018 đến 2021 tại Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai (đã hết hạn từ 2017) Vốn đầu tư : 1.159 tỷ

—  Chưa đầu tư dây chuyền sản xuất xe khách – giá trị đầu tư còn lại  25,4 tỷ đồng (còn 84,7%)

—  Tạm dừng đầu tư Dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội ; mục đích : kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư  : 9,5 tỷ đồng

—  Dự án “CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG” giai đoạn 1 : Diện tích : 13,75 hecta tại Phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM ; Giá trị đầu tư 879,558 tỷ

Đến 2018 đã đầu tư : 421 tỷ ;  tương đương diện tích : 7 hecta trong đó năm 2018 : 216,7 tỷ diện tích : 23.604 m2.

—  Công ty đã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắp ráp ô tô khách, ô tô bus và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.

 

3.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được:

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2018 

(tỷ đồng)

GC

2

Tổng Doanh Thu

        1.005

 

3

Nộp ngân sách

            107

 

4

Tổng thu nhập của CB-CNV

65

 

5

Thu nhập bình quân

0,11

 

6

Lợi nhuận trước thuế

              69

 

7

Lợi nhuận sau thuế

              55

 

 

 

 

 

 

4.Công tác quản trị – điều hành:

-         Trong năm HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, nội dung các phiên họp có sự tham gia của Bộ máy điều hành, giúp HĐQT có cơ sở quyết định đúng những chính sách, chủ trương.

 

II.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

1.Hoạt động sản xuất kinh doanh:

·           Tổng GTSL KH 1.243,3 tỉ đồng

·           Tổng doanh thu KH  1.213,9 tỉ đồng

Phân bổ, Tổng giá trị sản lượng KH 2019

·               Công nghiệp – kế hoạch thực hiện 1.180 tỷ đồng, chiếm 95% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm. Sản phẩm chủ lực vẫn là ô tô khách, ô tô bus gồm các loại như :

K29, UN-UG 34,24 ; xe buýt B60 loại DLO6S,CNG và GL W220-230 ;

Tổng cộng 543 xe

·            Khai thác dịch vụ kế hoạch thực hiện 48,8 tỷ đồng, chiếm 4% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm  

2.Hoạt động đầu tư:

Tiếp tục triển khai các dự án gồm

—  Tiếp tục Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường cho 2 hộ còn lại  ; Kinh phí: 5 tỷ đồng 

Phê duyệt dự án môi trường thuộc dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco

—  Đến thời điểm báo cáo đã Đầu tư dây chuyền sản xuất xe khách – giá trị đầu tư còn lại  18,4 tỷ đồng (còn 60,7%) gồm  dây chuyền sơn ; máy dập, chấn, máy cắt CNC.

—  Thực hiện nghị định 116/NĐ-CP ngày 17/10/2017 v/v quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô ; đến thời điểm b/c Công ty đã thực hiện cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của Chính Phủ và Hội đồng kiểm tra chính thức thông qua ;TRACOMECO đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô .

—  Dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội ; mục đích : kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư  : 9,5 tỷ đồng

—  Dự án “CỤM CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ CẢNG” giai đoạn 1 : Diện tích : 13,75 hecta tại Phường Phú Hữu, Q.9, TP.HCM ; Giá trị đầu tư 879,558 tỷ

Đến thời điểm báo cáo ;Diện tích còn : 6 hecta ; kinh phí  : 450 tỷ 

 

3.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu phấn đấu đạt được:

 

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2019

(Tỷ đồng)

1

Tổng giá trị sản lượng

1.243,3

2

Doanh thu

1.213,9

3

Nộp ngân sách

182,08

4

Tổng thu nhập của CB-CNV

80

5

Thu nhập bình quân người/ tháng

0,11

6

Lợi nhuận trước thuế

54,6

7

Lợi nhuận sau thuế

43,7

8

Dự kiến cổ tức

25%

4.Công tác khác

—  Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vật tư.

—  Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các dòng xe mới phù hợp với nhu cầu của thị trường .

—  Nghiên cứu nội địa hóa, sử dụng công nghệ mới vào sản xuất ô tô

—  Phát triển mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô

PHẦN II

 A/: CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2018

Đơn vị tính: VND

STT

NỘI DUNG

 SỐ DƯ CUỐI KỲ

SỐ DƯ ĐẨU KỲ

I

Tài sản ngắn hạn

            611.227.355.757

           1.032.319.028.119

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

                8.794.244.679

                 84.230.642.473

2

Đầu tư tài chính ngắn hạn

              74.000.000.000

                 51.800.000.000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

            239.997.849.392

              263.161.762.942

4

Hàng tồn kho

            288.435.261.686

              624.343.163.600

5

Tài sản ngắn hạn khác

 

                   8.783.459.104

II

Tài sản dài hạn

            401.010.178.012

              222.241.127.571

1

Các khoản phải thu dài hạn

                      12.000.000

                        12.000.000

2

Tài sản cố định

              12.785.281.334

                 14.165.951.556

 

- Tài sản cố định hữu hình

              12.785.281.334

                 14.165.951.556

3

Tài sản dở dang dài hạn

            367.731.571.094

              187.794.797.079

 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

            367.731.571.094

              187.794.797.079

4

Đầu tư tài chính dài hạn

              17.200.000.000

                 17.200.000.000

5

Tài sản dài hạn khác

                3.281.325.584

                   3.068.378.936

III

Tổng cộng tài sản

        1.012.237.533.769

           1.254.560.155.690

IV

Nợ phải trả

            573.198.066.060

              848.688.740.141

1

Nợ ngắn hạn

            444.848.085.591

              767.339.275.693

2

Nợ dài hạn

            128.349.980.469

                 81.349.464.448

V

Nguồn vốn chủ sở hữu

            439.039.467.709

              405.871.415.549

1

Vốn chủ sở hữu

            439.039.467.709

              405.871.415.549

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

              86.000.000.000

                 86.000.000.000

 

- Thặng dư vốn cổ phần

              18.328.302.305

                 18.328.302.305

 

- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

                                      -  

                                         -  

 

- Quỹ đầu tư phát triển

            124.160.428.930

              119.160.428.930

 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

                                      -  

                                         -  

 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

            210.550.736.474

              182.382.684.314

VI

Tổng cộng nguồn vốn

        1.012.237.533.769

           1.254.560.155.690

 

B/ KẾT QUẢ KD-PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC

 

STT

Chỉ tiêu

Năm 2018 (đ)

I

Tổng doanh thu thực hiện

        1.005.911.148.619

II

Lợi nhuận sau thuế

              55.913.052.160

III

Lợi nhuận phân phối :   

27.455.970.000 

1

Trích quĩ đầu tư phát triển

5.000.000.000 

2

Trích quĩ phúc lợi                 

-

3

Trích quĩ khen thưởng   

-

4

Trích quĩ khen thưởng HĐQT,BKS 

        955.970.000

5

Chia cổ tức 25 %

21.500.000.000

IV

Lợi nhận chưa phân phối

          28.457.082.160

 

PHẦN III

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

-   Ngày chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: 10/4/2019 ;

-   Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên :  25/04/2018

Ngoài các vấn đề trong chương trình nghị sự, Đại hội sẽ thông qua các vấn đề sau

 

·            CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

Năm 2018 : 25 %       

-   Năm 2018  sau khi trừ tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) cổ tức còn lại (15%) được phân bổ 8.600.000 cổ phiếu phổ thông

-   Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : ngày  30/6/2019 .

-   Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 dự kiến tháng 7/2019.

 

PHẦN IV : VẤN ĐỀ KHÁC

 

1.               Thù lao – thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát :

Chủ tịch HĐQT : 8.000.000đ/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000đ/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000đ/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000đ/tháng

Quỹ thưởng năm tài chính bằng 1% lợi nhuận sau thuế và phần vượt mức kế hoạch sẽ được tăng 5% cho phần lợi nhuận tăng thêm.

2.               Ngoài chế độ chung của Công ty, Ban điều hành sẽ được hưởng lương năng xuất không thấp hơn thưởng của HĐQT-BKS.

3.               Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập : Chi phí kiểm toán : 150.000.000đ

 


 

 


 


 


 

 

 

 

 Các tin khác