Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NHƯ SAU:

 

 

 

           CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                        ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                                                                                                                                                              -----o0o-----

          Số:           /2015/HĐQT                                                                                                       TP.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

 

            BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

 

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG TRACOMECO

 

I. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 

TT Kỳ hạn Mệnh giá Trái phiếu

Khối lượng phát hành dự kiến

Khối lượng phát hành thực tế

Loại hình Trái phiếu

Lãi suất danh nghĩa

 

Lợi tức phát hành

 

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

Tổ chức lưu ký Trái phiếu

01

Từ 01 đến 02 năm kể từ ngày phát hành

750.000.000 đồng/ trái phiếu 70 trái phiếu 70 trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo

0%/ năm 0%/ năm 01/9/2015

- Gốc trái phiếu: Bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu tại thời điểm đáo hạn trái phiếu theo tỉ lệ 01:50.000, giá chuyển đổi 15.000 đồng/ cổ phiếu.

- Lãi trái phiếu: Không phát sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

 

II. Danh sách trái chủ

 

                              

          

Nhà đầu tư

Giá trị (Tỷ đồng)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Tỷ trọng

I. Nhà đầu tư trong nước

52,5 01/9/2015 Từ 01 đến 02 năm kể từ ngày phát hành 100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức 48,75 01/9/2015 Từ 01 đến 02 năm kể từ ngày phát hành 92,86%
a. Tổ chức tín dụng* - - - -
b. Quỹ đầu tư - - - -
c. Công ty chứng khoán - - - -
d. Công ty bảo hiểm - - - -
e. Các tổ chức khác 48,75 01/9/2015 Từ 01 đến 02 năm kể từ ngày phát hành 92,86%
2. Nhà đầu tư cá nhân 3.75 01/9/2015 Từ 01 đến 02 năm kể từ ngày phát hành 7,14%

II. Nhà đầu tư nước ngoài

- - - -
1. Nhà đầu tư có tổ chức - - - -
a. Tổ chức tín dụng - - - -
b. Quỹ đầu tư - - - -
c. Công ty chứng khoán - - - -
d. Công ty bảo hiểm - - - -
e. Các tổ chức khác - - - -
2. Nhà đầu tư cá nhân - - - -

Tổng

52,5

- - 100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

 

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
- Như trên                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

- Bộ Tài Chính, UB Chứng khoán NN                                                                                           (Đã ký và đóng dấu)
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trường hợp phát hành trái phiếu                                            ĐÀO VIỆT PHƯƠNG
- Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành;
- Tổ chức chấp thuận phương án phát hành;
- Lưu: DN.

 

 



Các tin khác